Żory – rys historyczny

lektor Lektor

Miasto na prawach powiatu. Obszar miasta wynosi 64,64 km2. Ludność to około 60 tys. Po raz pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w dokumentach w 1258 r. 24 lutego 1272 r., Żory przeszły pod bezpośrednie władanie księcia opolsko-raciborskiego Władysława, który nadał im prawa miejskie. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat miasto zostało otoczone murami obronnymi, powstał też gotycki kościół farny pw. św. św. Filipa i Jakuba. W 1336 r. po wygaśnięciu raciborskiej linii Piastów władzę nad Żorami przejęli książęta z bocznej linii czeskiej dynastii Przemyślidów. W średniowieczu miasto było kilkakrotnie oblegane. Po raz pierwszy w 1345 r., następnie w 1430 r. i 1433 r. oraz w roku 1473. W 1521 r. Żory przechodzą pod panowanie ostatniego piastowskiego księcia opolskiego Jana. Po jego śmierci bezpośrednie zwierzchnictwo nad miastem przejęli Habsburgowie. W 1742 r. miasto po pierwszej wojnie śląskiej przyłączono do Prus. W okresie od XV do poł. XIX wieku miasto kilkakrotnie dotykały epidemie, wiele razy było też niszczone przez pożary (największe w latach 1661, 1702 i 1807). Po pożarze w 1807 r. dotychczasowa drewniana zabudowa została zastąpiona przez murowaną. W 1824 r. wybudowano w mieście pierwszy wodociąg, w latach 1830-1842 wybudowano w mieście i okolicach dwie huty („Pawła” i „Waleska”) oraz młyn. W 1884 r. do Żor dotarła linia kolejowa. Po zakończeniu I wojny światowej, po III powstaniu śląskim Żory weszły wraz z częścią Górnego Śląska w skład II Rzeczypospolitej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego otwarto komunikację autobusową z Rybnikiem, uruchomiono też połączenie kolejowe z Rybnikiem i Pszczyną. 1 IX 1939 r. do miasta wkroczyły wojska niemieckie. Okupacja niemiecka trwała w mieście do 24 III 1945 r. Wtedy, w wyniku walk radziecko-niemieckich centrum miasta uległo zniszczeniu w 80 proc. Odbudowa miasta trwała ponad 20 lat. W 1970 r. Żory liczyły 8875 mieszkańców. Gwałtowny rozwój miasta nastąpił na początku lat 70. XX wieku w wyniku budowy kopalń na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego.

>NAWIGUJ
>GALERIA
>O PROJEKCIE
zory